සෞම්‍ය ලියනගේ සමග කතාබහක්



2009 ඔක්තෝබර් 01 වෙනිදා
හවස 6.00ට

මරදාන
ලංකා අක්ෂයේදී
පැවැත්වේ.
කලාව හා දේශපාලනය
කතාබහේ දිශානතිය වේවි..

විමසීම්
උපුල් 0718107396

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "සෞම්‍ය ලියනගේ සමග කතාබහක්"

Powered by Blogger