අක්ෂය යාපනයට යාමට පෙර...෴

ගමනේ අවසන අපේ නිෂ්පාදන වන්නේ කුමක්ද

 1. අප යාපනය ගැන අවබෝධයක් ලබා තිබිය යුතු වේ
 2. අපේ කන්ඩායමේ හැසිරීම් හා තත්ව ගැන අවබෝධයක් ලබා තිබිය යුතු වේ.
 3. තෝරාගත් විෂයයන් සදහා වන ප්‍රවේශ සිහින පුද්ගලිකව අත්කරගෙන තිබිය යුතු වේ.
 4. මිනිස් හා ආයතන සම්බන්ධතා ගණනාවක් ගොඩනැගී තිබිය යුතු වේ. 
 5. පොදු වැඩසටහනක් පිලිබද අනෙයානය අවබෝධයක් ගොඩනගාගෙන තිබිය යුතු වේ.
 6. ආයතන පුද්ගල ක්‍රියාකාරිත්වය පිලිබද අවබෝධයක් තිබිය යුතු වේ.
 7. යාපනය වෙනුවෙන් වන බ්ලොග් සටහන් හා පුවත් ලිපි ලිවීමක් අවශ්‍ය වේ.
 8. යාපනයේ ඡායාරූප තො‍්රාගත් ප්‍රමාණයක් විෂ්‍යයන් කිහිපයක් හෝ හරහා එලි දැකිය යුතු වේ.
 9. සතිපතා හෝ සන්නිවේදන හෝ වෙනත් ගනුදෙනුවක් ආරම්භ කල හැකි ආකාරයේ සම්බන්ධීකරණ තත්වයක් ගොඩනගා ගෙන තිබිය යුතු වේ.
 10. කොළඹ හා යාපනය සම්බන්ධ කරන යම් රිද්මයක් ගොඩනැගීම සදහා වන  පදනම අප සතුව තිබිය යුතු වේ.
අපට කුඩා හෝ අදහසක් ලබාගැනීමට හැකි ක්ෂේත්‍රයන් , සංවිධාන හා අවස්ථාවන් 
 1. කෘෂිකර්මය
 2. ධීවර කර්මාන්තය
 3. කාර්මික හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය 
 4. අධ්‍යාපනය
 5. වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
 6. ළමා ජීවිත
 7. කාන්තා ජීවිත
 8. යුද්ධය නිසා ආබාදිත වූ ජීවිත
 9. වැඩිහිටියන්
 10. සාමාන්‍ය වෙළද ව්‍යාපාර
 11. වෙළද ව්‍යාපාරික අවස්තාවන්
 12. විශ්වවිද්‍යාල  සංස්කෘතිය
 13. ජාතික ගැටළුව විසදීම පිලිබද අදහස
 14. දේශපාලනය දකින ආකාරය
 15. මාධ්‍ය හැසිරීම
 16. මැතිවරණ තත්වයෙහි බලපෑම
 17. සිංහල හින්දු අවුරුද්දෙහි හින්දු කොටස
 18. සංස්කෘතිකාංග හා සාහිත්‍යය කලා කටයුතු 
 19. යලි ගොඩනැගීමෙහි දිශානතිය.
 20. අවතැන් වූවන් හා යලි පදිංචි කරවීම්
 21. ආයතන හා සංවිධාන වල කාර්යභාරය
 22. දකුනේ අය විසින් මේ වන විට සිදු කර ඇති බලපෑම්
සන්නිවේදන කාර්යය තුල අවධානය සදහා
 •  අප විසින් කතා බහ කරන පුද්ගලයින්ගේ හා ආයතන වල නම් සහ විස්තර ඉදිරි සන්නිවේදන හා සම්බ්න්ධීකරණ තත්වයන් සදහා ලබා ගැනීම හා ඒවා එකතු කරගැනීම  
 • අ‍පගේ විස්තර ඇතුලත් යම් කාඩ්පතක් හෝ එවැනි දෙයක් ලබාදීම  (බ්ලොග්, ඊමේල්, ටෙලිපෝන් නම්බර්ස්....)  
 • පසුව අමතක වන බැවින් හා සාමාන්‍යකරනය වන බැවින් එදිනෙදා දේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි සටහන් තබාගැනීමට
අඩු තරමින් 
 1. සුන්දර ස්ථාන කිහිපයක් නරඔන්න ට යාම  
 2. මුහුදු නෑමක්...  
 3. කයිට්ස් බලා බෝට්ටුවේ (උපුල්ගෙන් අහන්න)  
 4. තවත් අනෙක් අය දන්න තැන් කිහිපයක්...  
 5. මුහුදු වෙරළක හවසක් බීමක්... (සංස්කෘතියේ හා ඉඩකඩ පරිදි)
වැඩිදුර කියවන්න ලංකා අක්ෂයේ අධ්‍යන කවය වෙත යන්න...

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "අක්ෂය යාපනයට යාමට පෙර...෴"

Powered by Blogger