මාසික සාහිත්‍ය සංවාදය..

තරංගා රණසිංහගේ
"මෙමා හැර  ලියෝ" 
කෙටි කතා සංග්‍රහය,
දෙසැම්බර් මස 03 වෙනි සිකුරාදා  
සවස 6 ට ලංකා අක්ෂයේදී....

ලංකා අක්ෂයෙන් සහ ගොඩගේ පොත් මැදුරෙන් පොත ලබා ගත හැක..

විමසීම්: 071-8107396(උපුල්)

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Response to "මාසික සාහිත්‍ය සංවාදය.."

  1. charmi says:

    'ඉල් වැස්ස' පිළිබඳ සටහනකි.
    http://sanuwa.blogspot.com/2010/11/blog-post_24.html

    Anonymous says:

    intersting.what a writing.

Powered by Blogger