මහාවංශ විවරණය

මහාවංශය ලංකාවේ වාමාංශික බාවිතය තුල නොව ජාතිකවාදී භාවිතය තුල හා සාමාන්‍ය සමාජ දේශපාලනික කතිකාවන් තුල වැදගත් පොතකි. මේ පිලිබදව වන සුවිශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගිය දිනෙක ලංකා අක්ෂයේදී පැවැත්විනි. දේශපාලනික අරුතින් ගත් කල මහාවංශය හා බැදුනු ලාංකීය ඉතිහාස කතාවේ හරයන් පැහැදිලි කරගැනීමට හා මෙතෙක් ලංකීය නූතන පශ්චාත් නූතන හා වාමාංශික මතාවාදයන් තුල කතාබහ නොවුනු මෙම මාතෘකාව පිලිබද විවෘත සාකච්ඡාවක් වශයෙන් මෙය ආරම්භ විය. මූලික කතා බව තුල මෙතෙක් මහාවංශ භූමිකාව වශයෙන් ගොඩනගා තිබූ අදහස් වලට වඩා වෙනස් අදහසක් සාකච්චාවේ මූලිකයා විසින් ගොනු කෙරනි. මෙම පොත මේ වන විට ලාංකීය දේශපාලන භුමිකාවේ ඉටු කරන වැදගත් කාර්යබාරය හා එය මග හැරීමට නොහැකි අධ්‍යයනයක් බවට අදහසක් මතු විය. මේ පිලිබද ව ඊළග සාකච්ඡාව ළගදීම ලංකා අක්ෂයේදී පැවැත්වේ. එවිට දැනුම් දෙන අරමුණින් සහ සාක්චඡාවට සහභාගී වූ අනෙක් අය මේ පිලිබද ව ලියාවි යන අරමුණින් කුඩා ප්‍රවේශයක් මෙහි ආරම්භ කෙරිනි.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "මහාවංශ විවරණය"

Powered by Blogger