පශ්චාත් නූතනවාදය කතාබහ තුන්වැන්න

පශ්චාත් නූතනවාදය


කේ.කේ. සමන්කුමාර
විසින් මෙහෙයවනු ලබන
පශ්චාත් නූතනවාදය පිලිබද සාකච්ඡාමය අධ්‍යයන වැඩසටහනේ
තුන්වැන්න
2009.10. 29 වන දින බ්‍රහස්පතින්දා
පස්වරු 6.30ට
මරදාන
ලංකා අක්ෂයේදී පැවැත්වේ. කැමති සහ උවමනා අයට පැමිනිය හැකියි.
වැඩි විස්තර උපුල්ගෙන්
0718107396

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "පශ්චාත් නූතනවාදය කතාබහ තුන්වැන්න"

Powered by Blogger