දෘඩාංග සාමාන්‍ය පාඨමාලාව

පරිගණක පිලිබද මූලික අවබෝධයක් ලබා දෙන "හාඩ්වෙයාර්" වැඩමුළුවක් 2009.10.26 වන දින අක්ෂයේිදී පැවැත්වේ. වැඩමුළුව මෙහෙයවන්නේ විමුක්ති ගුණරත්න විසිනි.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "දෘඩාංග සාමාන්‍ය පාඨමාලාව"

Powered by Blogger