කෝලම් පුහුණු වැඩමුළුව

අක්ෂයේ සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතිකාංග පිලිබද පර්යේෂකයෙක් වන ක්‍රිෂාන්ත රත්නසිරි විසින් මෙ‍හෙයවන "කෝලම්" වැඩමුළුව සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා හවස 6.00ට අක්ෂයේදී පැවැත්වේ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "කෝලම් පුහුණු වැඩමුළුව"

Powered by Blogger