උදව්වක්

රිදීගම බඩ ඉරිඟු වගාව සඳහා කොටස් නිකුත් කිරීම ආරම්හ කර ඇත.
ඒ සඳහා දායකත්වය ලබාදීම සඳහා ඔබත් කැමතිනම්..
අමතන්න උපුල්ට... 0718107396
ලංකා අක්ෂය ලැබෙන සියළු ලාභයන් කේ කේ සමන් කුමාරයන්ගේ 
පොත මුද්‍රණය සඳහා යෙදෙනු ඇත..

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "උදව්වක්"

Powered by Blogger