දෙනේත්‍රා

නැදිමාලේ miniහෙක් ගේ, "දෙනේත්‍රා" කෙටිකතා පොත,
හඳුන්වා දීම ...
අප හෙක්ව හඳුනා ගැනීම..
හෙක් අපිව හඳුනා ගැනීම...
2010 මැයි මස 31 වන අවසාන දින..
සුපුරුදු පස්වරු 6.00ට
මරදාන
ලංකා අක්ෂයේදී..
(හෙක් දින කිහිපයකින් නැවත විදේශගත වේ...)
ඊට පෙර ඔහු හමුවෙමු...

වැඩි විස්තර
ධම්ම 0717583563

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "දෙනේත්‍රා"

Powered by Blogger